Nakladatelství GEUMNakladatelství
a vydavatelství

Autorské pokyny

Texty:

 1. Redakce přijímá texty v českém nebo slovenském jazyce. Článek by měl být napsán v souladu s pravidly českého, resp. slovenského pravopisu.
 2. Texty zasílejte v elektronické podobě e-mailem vytvořené v textových editorech Microsoft Word. Soubory vytvořené v jiných textových editorech je třeba konzultovat s redakcí.
 3. Maximální ani minimální délka textu není stanovena, optimální je rozsah 4–8 normostran textu.
 4. Za normostranu textu je redakcí zvolena norma 30 řádek na stránku a 80 úhozů na řádku. Není třeba text formátovat do těchto stran, je jen o normu pro výpočet počtu stran a honoráře!
 5. V textu nepoužívejte rámečky, makra ani další grafické prvky, neprovádějte grafickou úpravu textu (nepoužívejte různé styly), text zarovnávejte pouze vlevo. Pokud článek vyžaduje specifickou grafickou úpravu, prosím upozorněte na ni v průvodním e-mailu.
 6. Mezi odstavci nevynechávejte řádky.
 7. Nepoužívejte podtržený text, zvýrazňujte tučným písmem nebo kurzívou, nepoužívejte text s využitím proložených mezer mezi p í s m e n y. Používejte kulaté závorky (nenahrazujte je lomítkem), nepište velká PÍSMENA v nadpisech.
 8. Speciální symboly, řecká písmena, horní a dolní indexy je třeba vyznačit nebo na ně upozornit na konci textu, případně dodat také tištěnou podobu textu, případně je napsat ručně na okraj textu (neobsahuje-li je znaková sada vašeho PC).
 9. V případě použití zkratek je třeba vyhotovit seznam a vysvětlení zkratek na konec textu nebo je rozepsat (vysvětlit) při prvním použití v textu. Nejlépe je zkratkám se vyvarovat. Uvádějte jednotky u měřených veličin (např. mmHg, mmol/l apod.)

Grafy, obrázky, tabulky, schémata:

 1. Grafy, obrázky, tabulky a schémata je možné dodat v elektronické podobě v dobrém rozlišení pro tisk. Tabulky a obrázky číslujte a připojte název tabulky nebo obrázku. Např. „Obrázek č. 1: RTG snímek hrudníku před přijetím k hospitalizaci.“
 2. V textu můžete vyznačit nejvhodnější místo pro zařazení obrázku (tabulky, grafu) textem „Tabulka č. XY: Název tabulky“. Pokusíme se jej, v rámci možností sazby, respektovat.
 3. Obrázky přijímáme v tištěné podobě jako kvalitní černobílé i barevné fotografie, kvalitní výtisky černobílých laserových tiskáren nebo v elektronické podobě (formáty nutno konzultovat s redakcí). Ideální velikost obrázku (podkladu) je 13 x 18 cm, u obrázků je nutno počítat s tím, že bude zmenšen podle sazby  textu. V případě jiné podoby (zapůjčení RTG snímku apod.) nás neváhejte kontaktovat - vyjdeme vám vstříc s úpravou podkladů.

Obrázky a autorská práva:

 1. Důležité: Není možné připojit k článku obrázky a ilustrace, ke kterým nemá autor článku autorská práva nebo jejichž autorská práva nejsou volná. Bez problému je obvykle možné použít vlastní fotografie, skeny, výstupy z diagnostických zařízení, apod. Řada institucí uvolňuje obrázky jako volné k použití pro vědecké a publikační účely (v takovém případě to bývá většinou uvedeno na stránkách instituce či přímo u obrázku). Stejně tak je možné řadu obrázků získat pro publikaci ve Wikimedia Commons (většina obrázků z této databáze je volně k použití pro publikační účely). Rozhodně ale není možné (jak je častá praxe) stáhnout obrázek libovolně na internetu a užít jej článku bez svolení původních tvůrců (hrozí vysoké finanční sankce a náhrady).
 2. U obrázků je potřeba vyznačit autorství (kdo je autorem obrázku).
 3. Fotografie osob: Pokud u svého článku použijete fotografie žijících osob z nichž je možné identifikovat identitu těchto osob, je potřeba mít souhlas s publikací od fotografované osoby. Alternativou je úprava fotografie tak, aby nebyla identifikace možná.
 4. Grafy: Z hlediska autorského práva je chráněna forma, nikoliv obsah. Zjednodušeně řečeno je v odborné literatuře možné grafy (např. graf výsledků nějaké studie) citovat. To v praxi znamená, že graf z jiné publikace musí autor citovat (odkud pochází, např. Upraveno podle...) a současně redakce upraví do nové grafické podoby (změna linek, fontů písma atd.) aby obsah zůstal zachován, ale grafická podoba nebyla totožná (zkopírovaná).

Struktura kazuistiky:

 • Název kazuistiky, jména autorů a jejich pracoviště
 • Souhrn
 • Úvod
 • Kazuistika
 • Diskuse
 • Závěr
 • Literatura
 1. Název není nijak limitován, v ideálním případě vystihuje obsah kazuistiky. Jména autorů jsou uváděna v pořadí zvoleném autory. U autorů je uvedeno jejich pracoviště, v závěru kazuistiky je uveden kontakt na prvního z autorů (event. zvoleného autora (podle volby autora adresa nebo e-mailový kontakt). Imprimatur vedoucího pracoviště není vzhledem k charakteru publikovaných článků (kazuistiky) striktně vyžadován, redakce jej uvítá.
 2. Souhrn by měl ve 2–8 řádcích shrnout obsah kazuistiky. Součástí souhrnu musí být i přehled klíčových slov.
 3. Překlad názvu, souhrnu a klíčových slov do anglického jazyka. V případě potřeby zajistí redakce u specializovaného překladatele (nebude-li součástí článku).
 4. Úvod by měl uvést obecně problematiku, ke které se kazuistika vztahuje, např. obecný popis syndromu, prevalenci, úroveň poznání této problematiky...
 5. Kazuistika by měla být věnována vlastnímu popisu případu.
 6. Diskuse by měla zaujímat stanovisko ke kazuistice případně k postupům léčby obdobných případů obecně.
 7. Závěr pak shrnuje výsledky kazuistiky a diskuse do krátkého resume.
 8. Literatura by měla obsahovat jen základní nebo použité prameny. Citační norma nakladatelství GEUM je:
  a) pro časopisy: Příjmení, J. Název práce. Název časopisu 3, 1: 15–23, 2002. (Název časopisu a jeho ročník, číslo časopisu: čísla stran, rok vydání.
  b) pro knihy: Příjmení, J. Název knihy. Místo vydání: Nakladatelství, rok vydání.
  Redakce má rozsáhlou a podrobnou citační normu. Všechny uvedené citace ověří v dostupných citačních databázích (např. PubMed apod.) a upraví dle této detailní normy. Přímo v textu je možné odkazovat na citace pomocí číselních odkazů.

Jiné typy článků:

 1. V případě přehledových článků a odborných studií je předpokládáno standardní členění článku. Vyžadován je také souhrn a klíčová slova, název, autoři, pracoviště a citace podle doporučení pro článek "kazuistika".
 2. Souhrn není vyžadován u formátů článků jako jsou: zprávy z konferencí, aktuality z klinických studií, anotace, recenze, upoutávky apod.

Autorský honorář a právní ustanovení:

 1. Autorský honorář je dle ceníku nakladatelství vyplácen (pro autorský tým) na účet prvního z autorů. Podmínkou proplacení je uzavření autorské smlouvy a uvedení potřebných údajů. První autor tak reprezentuje celý autorský tým. Autoři se mohou dohodnout, že účet bude vyplacen na jiného než prvního z autorů.
 2. První z autorů prohlašuje čestným prohlášením, že ostatní členové autorského týmu souhlasí s publikací článku. Autorská práva na článek je možno poskytnout jinému jen se souhlasem nakladatelství GEUM. Autor (ři) musí vlastnit autorská práva (být autorem nebo mít svolení) i ke všem předaným přílohám článku – kazuistiky (obrázky).
 3. Redakce si vyhrazuje provést gramatické, případně i stylistické úpravy textu.
 4. Poskytnuté kazuistiky mohou být před publikací předávány k recenznímu řízení případně k připomínkování (obvykle 1–2 recenze). Recenzní připomínky jsou projednány s autorem.
 5. Po redakčním zpracování je kazuistika zasílána prvnímu z autorů k autorizaci před tiskem.
 6. Redakce má právo odmítnout nabídnuté články, pokud nezapadají do koncepce časopisu.

V případě jakýchkoliv nejasností či problémů redakce uvítá Vaše dotazy, připomínky a žádosti.

Ceník autorských honorářů:

Honorář za 1 normostranu kazuistiky:       400,- Kč
Za normostranu textu je redakcí zvolena norma 30 řádek na stránku a 80 úhozů na řádku.
Z honoráře do celkové výše 10 000 Kč/měs. je nakladatelství stržena a odvedena srážková daň 15 % a honorář netřeba dále danit.

Rukopisy zasílejte na adresu redakce:

Poštovní adresa:       Nakladatelství GEUM, s.r.o., Paní Zdislavy 418/8, 470 01 Česká Lípa
E-mail:                       geum@geum.org
Tel:                             00420 721 639 079

TOPlist